Θ. Γιαλατσάτος – Χρ. Λευκαδίτης υπέγραψαν Προγραμματικές Συμβάσεις για τα υδατοδρόμια σε Κεφαλονιά και Ιθάκη

Με τις υπογραφές του Περιφερειάρχη Θόδωρου Γαλιατσάτου και του αντιπροέδρου του Λιμενικού Ταμείου Χρήστου Λευκαδίτη, υπογράφηκαν δυο προγραμματικές συμβάσεις .

 Το έργο, αφορά την Αδειοδότηση των  Υδατοδρομίων  που απαιτεί την εκπόνηση και την υποβολή πλήρους Τεχνικού φακέλου, με την αντίστοιχη αίτηση, για την απόκτηση της Άδειας.

Το Λιμενικό Ταμείο δεν έχει την δυνατότητα υλοποίησης των απαραιτήτων ενεργειών σε αντίθεση με την ΠΙΝ η ο ποία διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και ικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου.

Τι περιλαμβάνει η κάθε μία Προγραμματική σύμβαση

  1. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την εκπόνηση του φακέλου και την Σύνταξη για την υποβολή του Τεχνικού δελτίου του έργου.
  2. Υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο, η οποία συνυπογράφεται από τον Κύριο του Έργου.
  3. Υποβολή τεχνικού δελτίου του έργου.
  4. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
  5. Παρακολούθηση χρηματοροών κατά την εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
  6. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του.
  7. Παράδοση του Έργου στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

Το ΛΤ εκτός των άλλων αναλαμβάνει: Να παραχωρήσει την χρήση του κατάλληλου χώρου (σύμφωνα με τις υφιστάμενες προδιαγραφές) εντός του λιμένα καθώς και των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού, εφόσον υπάρχουν, για τη λειτουργία σταθμού
Προσθαλάσσωσης-Αποθαλάσσωσης (Υδατοδρομίου) Υδροπλάνων (Σ.Π.Α.Υ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της κάθε μίας προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των: 10.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Οι πλήρεις συμβάσεις είναι οι ακόλουθες:

Υδατοδρόμιο Κεφαλονιάς (κλικ εδω)

Υδατοδρόμιο Ιθάκης (κλικ εδω)

Σχόλιο

Προσθέστε το δικό σας σχόλιο