ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΣΩΤΗΡ» αναζητείται διευθύντρια (επαναληπτική πρόσκληση)

 • Ad ID: 8152584

Αργοστόλι

28100

Απρ 2

2671022261

Επικοινωνία

Αγγελίες Περιγραφή

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

       Το ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ «Ο ΣΩΤΗΡ» ανακοινώνει την πρόθεσή του για την πρόσληψη  μιας Υπαλλήλου για την κάλυψη της θέσης της διευθύντριας  .

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Να έχουν Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Διοίκησης επιχειρήσεων ή παρομοίων σχολών
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Να είναι γένους θηλυκού
 • Να έχουν ηλικία από 35 έως 48 ετών.
 • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 • Να έχουν την απαραίτητη εμπειρία στο αντικείμενο.
 • Να είναι απαραιτήτως μόνιμοι κάτοικοι Αργοστολίου.
 • Να αγαπούν τα παιδιά.
 • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Ορφανοτροφείου Λάσσης 45 Στο Αργοστόλι   Τηλ. 26710-22261), εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών, που αρχίζει από την 03η/04/2017 έως την 10η/04/2017.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενες μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:

1.     Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2.     Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών τους (Πτυχίου ΑΕΙ-ΤΕΙ-Η/Υ-ΑΓΓΛΙΚΩΝ).

3.     Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος.

4.     Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας τους.

5.     Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στο Αργοστόλι.

6.     Βιογραφικό σημείωμα

7.     Συστατικές επιστολές

                                                Αργοστόλι 31η/03/2017

                        ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

                                                «Ο ΣΩΤΗΡ»

                                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                        ΒΕΡΑ ΑΝΕΥΛΑΒΗ-ΖΕΡΒΟΥ