Ο Δήμαρχος Ληξουρίου Γιώργος Κατσιβέλης όρισε τους Αντιδημάρχους του

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση του Δημάρχου Ληξουρίου k. Γιώργου Κατσιβέλη για τον ορισμό των 4 Αντιδημάρχων του.

 

I. Ορίζουμε τους Αντιδημάρχους του Δήμου Ληξουρίου, με θητεία από την ισχύ της παρούσης και για ένα έτος, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, ως ακολούθως:

-Τον κ. Χρήστο Βολτέρα του Δημητρίου ως Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζοντας:
-τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
α) της Καθαριότητας, Συντήρησης Πρασίνου, Συντήρησης Εγκαταστάσεων, Κοιμητηρίων,
όπως περιγράφονται στο άρθρο 10 (παρ 1-35,68) του τμήματος καθαριότητας ,Περιβάλλοντος
και Πρασίνου, συντήρησης Εγκαταστάσεων, Διαχείρισης Οχημάτων και Συνεργείων του ΟΕΥ του
Δήμου.
– Τον ορίζει μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Ο ορισμένος αντιδήμαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά με τις ανωτέρω
μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

Τον κ. Δημήτριο Μαρκέτο του Γερασίμου ως Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζοντας:
-τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
α) της Πολιτικής Προστασίας όπως περιγράφονται στο άρθρο 10 του ΟΕΥ του Δήμου,
β) της Διαχείρισης Οχημάτων και Συνεργείων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 10 (παρ. 52-
68) του τμήματος καθαριότητας ,Περιβάλλοντος και Πρασίνου, συντήρησης Εγκαταστάσεων,
Διαχείρισης Οχημάτων και Συνεργείων του ΟΕΥ του Δήμου.
την καθ’ ύλην αρμοδιότητα της διαχείρισης των παραλιών του Δήμου.
Ο ορισμένος αντιδήμαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά με τις ανωτέρω
μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

-Τον κ. Γεράσιμο Γαλανό του Σωτηρίου ως Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζοντας:
-τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
α) του Τομέα Πολιτισμού όπως περιγράφονται στο άρθρο 8 (παρ 24-25) του ΟΕΥ του Δήμου.
β) Τουριστικού Προγραμματισμού και Προβολής του Αυτοτελούς Γραφείου Παιδείας,
Πολιτισμού ,Αθλητισμού και Τουρισμού όπως περιγράφονται στο άρθρο 8 (παρ. 1-13) του ΟΕΥ
καθώς και των Διεθνών Σχέσεων του Δήμου για κάθε τουριστική και πολιτισμική διεθνή δράση.
γ) Παιδείας όπως περιγράφονται στο άρθρο 8 (παρ 14-16) του ΟΕΥ του Δήμου.
δ) των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης.
αναπλήρωση του Δημάρχου στην τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια όλου του Δήμου
Ληξουρίου, όταν κωλύεται ή απουσιάζει
– Τον ορίζει μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Ο ορισμένος αντιδήμαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά με τις ανωτέρω
μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

-Τον κ. Γάλεμπ Ντιουάνι του Αμπντούλ-Ραχίμ ως Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζοντας:
-τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
α) του αυτοτελούς γραφείου Κοινωνικής προστασίας και Μέριμνας όπως περιγράφονται στο
άρθρο 7 του ΟΕΥ του Δήμου.
β) της Πρόνοιας όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 (παρ 1-3) του ΟΕΥ του Δήμου
γ) του Σχεδιασμού-Συντονισμού-Παρακολούθησης και Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών
όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 (παρ 4-19) του ΟΕΥ του Δήμου
δ) του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι
ε) θεμάτων Ισότητας των Φύλλων
στ) της Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
την καθ’ ύλην αρμοδιότητα του τομέα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς όπως περιγράφονται στο
άρθρο 8 (παρ 26-30) του ΟΕΥ του Δήμου.

Ο ορισμένος αντιδήμαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά με τις ανωτέρω
μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

Οι οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι δεν υποκαθιστούν τους υπηρεσιακούς παράγοντες που έχουν
υποχρέωση και αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων και εγγράφων κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους όπως ορίζονται κάθε φορά από τη νομοθεσία.
ΙΙ. Το Δήμαρχο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Γεράσιμος Γαλανός.
ΙΙΙ. Για τον καθορισμό αντιμισθιών ορίζονται τα ακόλουθα:
Γεράσιμος Γαλανός – Αποδοχές της οργανικής του θέσης
Χρήστος Βολτέρας -ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ
Γάλεμπ Ντιουάνι -ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ
Δημήτριο Μαρκέτο -ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στους αποδέκτες, δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου, αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στους πίνακες ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων και αποστέλλεται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου για έλεγχο.

Ο Δήμαρχος Ληξουρίου
Κατσιβέλης Γεώργιος

SHARE

Προσθέστε το δικό σας σχόλιο