Διαγωνισμός φωτογραφίας της Levante Ferries- Δήλωσε συμμετοχή!

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “Levante Traveler”!
1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Καλλιθέα, Λ. Θησέως 280, (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, διοργανώνει Διαγωνισμό στη σελίδα που διατηρεί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook.
Σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισμός των γενικών όρων συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο Διαγωνισμό για την ανάδειξη του νικητή. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ αποκλείονται α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, β. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.
3. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ο κάθε Διαγωνισμός θα διαρκεί από την 1η ημέρα από ώρα 00:01 κάθε μήνα έως την τελευταία του, έως ώρα: 23:59.
4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσουν (follow) τη σελίδα της LEVANTE FERRIES στο Instagram (www.instagram.com/levante_ferries/), να ανεβάσουν τη φωτογραφία τους με θέμα από τον στόλο ή τα νησιά που εξυπηρετεί η εταιρεία στο δικό τους λογαριασμό, να χρησιμοποιήσουν το hashtag #levantegr ώστε να μπορεί αυτή να εντοπιστεί και να κάνουν mention το άτομο με το οποίο θα ήθελαν να ταξιδέψουν, αν η φωτογραφία τους κερδίσει.
5. Δώρο Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα αναδεικνύεται ένας νικητής κάθε μήνα, ο οποίος θα κερδίσει 2 ατομικά ακτοπλοϊκά εισιτήρια και 1 εισιτήριο μεταφοράς ΙΧ επιβατικού οχήματος, μετ’ επιστροφής, για κάποιο από τα δρομολόγια Κυλλήνη-Ζάκυνθος-Κυλλήνη, Κυλλήνη-Πόρος-Κυλλήνη, Πάτρα-Σάμη-Πάτρα και Πάτρα-Ιθάκη-Πάτρα (ή αντίστροφα) με πλοίο της Κοινοπραξίας ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΓΚΡΟΥΠ, που καθορίζεται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Κοινοπραξίας, τα οποία θα πρέπει να εξαργυρωθούν έως και 2 μήνες μετά από την ανακοίνωση του νικητή, χωρίς δυνατότητα μεταφοράς του Δώρου σε προγενέστερο ή μεταγενέστερο χρόνο. Διευκρινίζεται ότι όλα τα εισιτήρια που θα κερδίσει ο νικητής θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, σε μία διαδρομή μετ’ επιστροφής.
Το Δώρο είναι συγκεκριμένο και δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται ή αντικαθίσταται με άλλα, ούτε δύναται η εξαργύρωση του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω προθεσμιών ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης, αντικατάστασης ή εξαργύρωσης σε χρήμα του Δώρου.
6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού και επικοινωνίας μαζί του. Ο νικητής θα αναδεικνύεται βάσει της κρίσης του δημιουργικού τμήματος του Διοργανωτή, αναφορικά με τη φωτογραφία που έχει ανεβάσει βάσει των όρων του άρθρου 4 του παρόντος, στα γραφεία του και θα αναδεικνύεται με σχόλιο στο post του Διαγωνισμού. Στο σχόλιο ανακοίνωσης ο προσωρινά αναδειχθείς νικητής θα κληθεί να στείλει τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας) με προσωπικό μήνυμα στο Instagram account του.
Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος 3 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού γραπτού μηνύματος ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, και το δώρο για το μήνα αυτό ακυρώνεται.
Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μίας συμμετοχής μέσω του Instagram ID του.
7. Παραλαβή Δώρων-Άρνηση αποδοχής των Δώρων.
Ο τρόπος παραλαβής των δώρων από τον νικητή θα καθοριστεί μετά από επικοινωνία του Διοργανωτή μαζί του. Σε περίπτωση που ο νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.
8. Ευθύνη Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Με το τέλος του διαγωνισμού και τη διάθεση των δώρων στο νικητή, θα σταματήσει να υπάρχει η όποια ευθύνη του Διοργανωτή και των συνεργαζομένων με αυτόν εταιρειών. Ο Διοργανωτής και οι συνεργαζόμενες με αυτόν εταιρείες, εάν υπάρχουν, δεν θα είναι υπεύθυνες για τις όποιες ζημίες της όποιας μορφής, άμεσες ή έμμεσες, και/ή δευτερεύουσες, άμεσες ή μελλοντικές, που μπορεί να προκύψουν ως συνέπεια της χρήσης των δώρων που απονεμήθηκαν.
9. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι θα επεξεργασθεί τα προσωπικά δεδομένα κάθε συμμετέχοντα και νικητή του Διαγωνισμού, όπως το ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και Instagram profile name, σύμφωνα με την πολιτική ασφαλείας της εταιρείας η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο “https://www.levanteferries.com/privacy-policy/”, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη του νικητή αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτόν. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά ότι αποδέχονται την ανωτέρω επεξεργασία των δεδομένων τους για τον παρόντα σκοπό.
Μετά την απόδοση του Δώρου, τυχόν προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων/ νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης νομοθετικής ρύθμισης ή αποφάσεων αρμόδιων δικαστικών ή διοικητικών αρχών.
Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία (πχ. δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, εναντίωσης, περιορισμού της επεξεργασίας ή/και διαγραφής), μπορείτε να επικοινωνείτε στo τηλέφωνο: 210 9499400, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 10:00 έως τις 18:00 ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση privacy@levanteferries.gr ή στη φυσική μας διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 280, Καλλιθέα 176 75.
10.Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία
Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή και απαγορεύεται ρητά η χρήση ή/και εκμετάλλευση αυτών για οποιοδήποτε λόγο χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Διοργανωτή.
Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, στους οποίους (συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της ιστοσελίδας του Διοργανωτή οποιουδήποτε έργου τρίτου ή έργου που παραβιάζει δικαιώματα τρίτου καθώς και οποιοδήποτε περιεχόμενο είναι αντίθετο με το νόμο ή τα χρηστά ήθη και βρίσκεται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή να αφαιρεί τέτοιο περιεχόμενο από τη σελίδα του.
11. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 2109499600 Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 10:00 έως τις 18:00 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@levanteferries.gr.
12. Τροποποίηση όρων Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους, να ανακαλεί καθώς και να παρατείνει, ή συντομεύει τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Κάθε τροποποίηση θα ανακοινώνεται στην παρούσα σελίδα κοινωνικής δικτύωσης.
13. Αποδοχή των παρόντων όρων Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
14. Δημοσιότητα Οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών κα Κυριακή Ανωμερίτη, οδός Σκουφά 66, Κολωνάκι και έχουν αναρτηθεί και θα ενημερώνονται διαρκώς στην παρούσα σελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί θα κατατεθούν στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο.
15. Επίλυση διαφορών Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών, ενώ ο διαγωνισμός θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.
SHARE

Προσθέστε το δικό σας σχόλιο